Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield»  απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού.

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield» αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν και πιστοποιούνται με το Σχήμα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Covid–Shield.

Περιγραφή

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση «CoVid-Shield», και οι οποίες επαληθεύουν ότι ένας κατάλληλος μηχανισμός, επαρκείς πόροι καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών είναι πάντα εναρμονισμένα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Που απευθύνεται:

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield»  απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού.

Ενδεικτικά σε επιχειρήσεις :

 • φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα),
 • εστίασης,
 • μονάδες παρασκευής,
 • μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων,
 • μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain),
 • λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα),
 • άθλησης και γυμναστικής,
 • δημόσιες υπηρεσίες,
 • εκπαιδευτικά κέντρα,
 • σχολεία,
 • εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management)
 • κ.ο.κ.

Επιβεβαιώνει, ότι:

 • Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχουν τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιούν με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό τους για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΠΟΥ).
 • Ενημερώνουν και καθοδηγούν κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Συνδέει άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπει έναν Οργανισμό με προληπτικές ενέργειες και στόχους για:
 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωναϊό
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών και διεθνών αρχών και των συνυπεύθυνων φορέων σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως:- εργαζόμενοι,
  – συνεργάτες
  – προμηθευτές,
  – πελάτες,
  – επισκέπτες
  – άλλοι ενδιαφερόμενοι,

  σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους, κατά τη διαδικασία παροχής των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους.

Διαδικασία της πιστοποίησης;

Για την πιστοποίηση κάθε Οργανισμού με το Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield» πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Προετοιμασία του Οργανισμού αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού συστημικής προσέγγισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος
 • Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης
 • Πιστοποίηση του Οργανισμού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και την μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις επιτήρησης

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η επιλογή Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield» και της  TÜV AUSTRIA Hellas, από έναν Οργανισμό:

-προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname) και αναδεικνύει τη δέσμευσής του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από την έκθεσή τους σε απειλές από τον κορωναϊό,

-Ενισχύει τη στρατηγική του Οργανισμού για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για την ευαισθητοποίηση και τη διαφύλαξη ενός προστατευμένου και άγρυπνου μικροπεριβάλλοντος από τον κορωναϊό,

-Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, επισκέπτη και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη

Η Fractality σας προετοιμάζουμε συμβουλευτικά για το σχήμα, κάνουμε προέλεγχο και με την άμεση και συνεχή συνεργασία σας ακολουθώντας τις οδηγίες θα μπορείτε να πιστοποιηθείτε

ΜΦΧ

Fractality Team