ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001
ISO 14001 : 2004 και Κανονισμός 761/2000/ΕΟΚ (EMAS II)

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αποτελεί για τις επιχειρήσεις βασικό μέσο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών τους ζητημάτων και μια απόδειξη της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί βάση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

Στόχοι

Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι :

 • η εναρμόνιση της πολιτικής και των πρακτικών της επιχείρησης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία
 • η πρόληψη της ρύπανσης
 • η συνεχής βελτίωση και αναπροσαρμογή των τεχνικών που εφαρμόζει η επιχείρηση
 • η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων
 • η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών
Οφέλη

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι μεταξύ άλλων:

 • Η πρόληψη της ρύπανσης
 • Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
 • Η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων
 • Η εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Η αύξηση του πελατολογίου και κατά συνέπεια η αύξηση των πωλήσεων
 • Η μείωση του κόστους
 • Η είσοδος σε νέες αγορές
 • Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τις αρμόδιες αρχές τους δανειστές και τους επενδυτές
 • Η δραστηριοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Green Leaf

Με την πλούσια εμπειρία μας στην ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης υψηλού επιπέδου, μπορούμε:

 • να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε ένα λιτό, αλλά περιεκτικό και λειτουργικό σύστημα γραπτών διαδικασιών με βάση τις ανάγκες της εταιρείας σας,
 • να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη σας στην εφαρμογή των διαδικασιών,
 • να ελέγξουμε την εφαρμογή των διαδικασιών και να εντοπίσουμε πιθανές αδυναμίες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων
 • να σας προσφέρουμε την κατάλληλη καθοδήγηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πιστοποίησή σας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14001, από το φορέα της επιλογής σας.

Η Fractality, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εγγυάται την πιστοποίηση της επιχείρησής σας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14001, εξασφαλίζοντας τις απαιτήσεις που τίθενται στους διαγωνισμούς.

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες αξιοποίησης επιδοτήσεων, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), για την κάλυψη του κόστους της πιστοποίησης, του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού υποστήριξης.