ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433-2008 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπόνηση από τον ΕΛΟΤ της Ελληνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών» προέκυψε μετά από αίτημα του κλάδου των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και του κλάδου των κέντρων ξένων γλωσσών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης και ειδικότερα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Οφέλη

Οφέλη από την πιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης:

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας – διασφάλιση της ποιότητάς της,
 • Αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων και εκπλήρωση των προσδοκιών τους,
 • Ενίσχυση της αξιοπιστίας του οργανισμού ως προς την παροχή της υπηρεσίας,
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων,
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος – προσέλκυση νέων πελατών,
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και της φήμης της,
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υψηλότερης ποιότητας,
 • Βελτιωμένη οικονομική επίδοση μέσω της σημαντικής μείωσης του κόστους και των λαθών. Επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των εσωτερικών οργανωτικών και επικοινωνιακών πρακτικών των επιχειρήσεων και τη συστηματική καταγραφή τους,
 • Καλύτερο πλαίσιο αξιολόγησης των προμηθευτών του οργανισμού.
Απαιτήσεις

Η Τεχνική Προδιαγραφή περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν:

 • την υλικοτεχνική υποδομή του φροντιστηρίου
 • το ανθρώπινο δυναμικό
 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 • την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με βάση μετρήσιμους δείκτες
 • τη μέτρηση ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων και των κηδεμόνων τους
 • τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης και την καταγραφή τους
Γιατί Εμάς

Με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε στην ανάπτυξη και την εφαρμογή συναφών Συστημάτων, μπορούμε:

 1. να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε ένα λιτό, αλλά περιεκτικό και λειτουργικό, σύστημα γραπτών διαδικασιών με βάση τις ανάγκες της εταιρείας σας
 2. να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη σας στην εφαρμογή των διαδικασιών
 3. να ελέγξουμε την εφαρμογή των διαδικασιών και να εντοπίσουμε τυχούσες αδυναμίες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων
 4. να σας προσφέρουμε την κατάλληλη καθοδήγηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πιστοποίησή σας, κατά την ελληνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433, από το φορέα της επιλογής σας