ISO 9001:2008

Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) εξασφαλίζει στην εταιρία αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκεί προσπάθειά της για Συνεχή Βελτίωση των παρεχομένων Προϊόντων και Υπηρεσιών της.

Επιπλέον η Πιστοποίηση, εξασφαλίζει στην εταιρία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών.

Από το 1988 και μετά, αλλά κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς τους αυξάνεται.

Οφέλη

Η εφαρμογή της σειράς προτύπων ISO 9000 γίνεται πλέον υποχρεωτική για πολλούς προμηθευτές που είναι υποκατασκευαστές μεγάλων εταιρειών, ειδικά στους τομείς των ηλεκτρονικών, των υπηρεσιών και των κατασκευών.
Όλο και περισσότεροι πελάτες ζητούν οι προμηθευτές τους να έχουν τα συστήματα ποιότητάς τους πιστοποιημένα και καταχωρημένα στο Μητρώο Κατασκευαστών (Registrars) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, 9002 ή 9003.
Η διεθνής αναγνώριση της πιστοποίησης κατά ISO 9000 προβάλλει την εταιρεία και χρησιμοποιείται σαν στοιχείο ανταγωνισμού και marketing.
Εταιρίες, που ήδη έχουν τα δικά τους αυστηρά συστήματα ελέγχου ποιότητας, όπως εμπορικές με διεθνή σήματα και παροχής υπηρεσιών, υιοθετούν επίσης τη σειρά προτύπων ISO 9000, ως ένα πρόσθετο ευαπόδεικτο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
Μελετώντας το εγχειρίδιο ποιότητας ενός προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να επαληθεύσει αν η οργάνωση του προμηθευτή είναι σύμφωνη με το πρότυπο. Οι εταιρείες που προμηθεύουν κακής ποιότητας προϊόντα η υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να συντάξουν και να εφαρμόσουν ένα εγχειρίδιο ποιότητας. Έτσι, η διαδικασία πιστοποίησης θα διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ προμηθευτών προϊόντων καλής και κακής ποιότητας.
Η διαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς θα γίνεται πλέον μόνο από εταιρείες οι οποίες έχουν συμφέρουσες τιμές και μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.
Στο μέλλον ουσιαστικά κάθε συμφωνία αγοράς ή συμβόλαιο από την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τα ινστιτούτα και τις κυβερνήσεις θα περιλαμβάνει μια γενική απαίτηση ότι ο πωλητής θα μπορεί να αποδεικνύει ότι εφαρμόζει τη σειρά προτύπων ISO 9000. Οι εταιρείες που δεν μπορούν να αποδείξουν την εφαρμογή μάλλον θα αποκλειστούν από επιχειρηματικές εργασίες στην Ευρώπη.

Η επιτυχής υιοθέτηση ενός προτύπου ποιότητας προετοιμάζει την επιχείρηση για την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Όλοι γνωρίζουμε εταιρίες που διαφημίζουν ότι τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρουν στο ευρύ κοινό είναι ποιοτικά/κές και φέρουν πιστοποίηση ISO

Χαρακτηριστικά

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Σύστημα Ποιότητας διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στα παρακάτω:

 • προσέγγιση λειτουργίας της επιχείρησης,
 • πεδίο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας,
 • τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας.

Γενική αρχή που διέπει τον τρόπο προσέγγισης λειτουργίας της επιχείρησης στα συστήματα ποιότητας είναι η περιγραφή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μέσω της έννοιας της διαχείρισης διεργασιών (process management). Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε δραστηριότητα που χρησιμοποιεί πόρους και στην οποία ασκείται διοίκηση με σκοπό την απορροή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων νοείται ως διεργασία (process).

Το πεδίο εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (οι οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με την λειτουργία της κάθε επιχείρησης):

 • Διοικητική Λειτουργία
 • Διαχείριση Πόρων
 • Υλοποίηση Προϊόντος/Υπηρεσίας
 • Μετρήσεις/ Συνεχής Βελτίωση
Τι είναι

Η ορολογία ISO αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων, που ιδρύθηκε το 1947 στη Γενεύη, Ελβετία, και σήμερα αριθμεί πάνω από εκατό κράτη μέλη παγκοσμίως.
Μέλος της μεγάλης οικογένειας του ISO είναι και το πρότυπο ISO 9001:2000 το οποίο περιγράφει τις απαιτήσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας, όπου κάθε οργανισμός θα μπορεί να αξιολογεί, να επικυρώνει και να αποδεικνύει την ικανότητά του να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις κανονιστικές απαιτήσεις, όμοια και των δικών του.

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προάγει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης ως διεργασία όταν αναπτύσσεται, όταν τίθεται σε εφαρμογή ένα ΣΔΠ και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων τους.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για ένα ΣΔΠ, βασισμένο σε διεργασίες, είναι γνωστή ως «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Ενεργώ» (ΣΕΕΕ). Οι απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς Προτύπου, καλύπτουν όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτου μεγέθους και τύπου Οργανισμού, και τύπου προϊόντος.

Κάθε Σύστημα Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικά ένα Σύστημα Διοίκησης που στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που καθορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης. Διασφάλιση Ποιότητας είναι όλες οι σχεδιασμένες και συστηματικές δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόζονται στα πλαίσια ενός Συστήματος Ποιότητας και αποδεικνύονται, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για ποιότητα.

Στάδια Υλοποίησης

Για την εφαρμογή του μοντέλου «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Ενεργώ» (ΣΕΕΕ), ακολουθούμε τα παρακάτω βασικά στάδια υλοποίησης :

 1. καθιερώνουμε τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσματα σε συμφωνία με τις απαιτήσεις και τις πολιτικές του οργανισμού σας,
 2. θέτουμε σε εφαρμογή τις διεργασίες,
 3. παρακολουθούμε και μετρούμε τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτουμε τα αποτελέσματα, και
 4. προσφέρουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες έτσι ώστε να αναλαμβάνονται δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών.
Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας καθορίζεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας, τα οποία είναι:

 • Εγχειρίδιο Ποιότητας: Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας. Περιέχει το σύνολο των αρχών διοίκησης ποιότητας που εξειδικεύουν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου στην λειτουργία της επιχείρησης.
 • Διαδικασίες Ποιότητας: Αποτελούν το δεύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης κατά το οποίο οι αρχές διοίκησης ποιότητας μεταφράζονται σε ροή ενεργειών σε διατμηματικό επίπεδο.
 • Οδηγίες Εργασίας – Έντυπα Επικοινωνίας: Αποτελούν το τρίτο επίπεδο τεκμηρίωσης. Οι Οδηγίες Εργασίας περιγράφουν εξειδικευμένες μεθόδους και πρακτικές εργασίας οι οποίες είτε αποτελούν εργασίες ρουτίνας μεμονωμένων τμημάτων της επιχείρησης είτε εμπεριέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ης επιχείρησης. Τα Έντυπα Επικοινωνίας αποτελούν το κύριο μέσο τεκμηρίωσης της διακινούμενης πληροφορίας κατά την υλοποίηση των διαδικασιών και διακρίνονται σε αναφορές και τυποποιημένα έντυπα.