Ικανότητες Επιχειρηματικής Αναδιοργάνωσης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “mini ΑλλάΖω”
Ομάδες Πρακτικής “Οργανισμών Μάθησης” Μετασχηματισμός εταιρικής κουλτούρας – Διαχείρηση αλλαγών – Οργανωσιακή ανάπτυξη
Τι κάνουμε

Το mini ΑλλάΖω είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει στα στελέχη σας τις ικανότητες μετασχηματισμού της εταιρικής κουλτούρας και του εργασιακού κλίματος με σκοπό την δημιουργία πρότυπων και βιώσιμων οργανισμών στους οποίους οι άνθρωποι χαίρονται να εργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να συνεργάζονται και να είναι συνεχώς καινοτόμοι στην επίτευξη των σκοπών τους. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις μήνες και στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη του οργανισμού στο μετασχηματισμό (change management) για ενεργοποίηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Στο  mini ΑλλάΖω εργαζόμαστε με μια οκταμελή ομάδα η οποία αναλαμβάνει και υλοποιεί  ένα έργο,  σημαντικό για τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας τις αρχές και τα εργαλεία της Οργανωσιακής Μάθησης (OL), που είναι η σύγχρονη προσέγγιση του management. Τα κέρδη του έργου αυτού συνήθως υπερκαλύπτουν το κόστος της επένδυσης.

Τι θα πετύχετε

Κάντε χρήση του πλήρους δυναμικού της εταιρείας σας επιτυγχάνοντας: 

  • Άριστες οικονομικές αποδόσεις
  • Δυνατή και θετική  εταιρική κουλτούρα υψηλών αποδόσεων εστιασμένη στην καινοτομία και την συνεργασία
  • Σύνδεση της ομαδικής εργασίας με τις μακροπρόθεσμες πολιτικές
  • Αύξηση της δέσμευσης έναντι του οργανισμού και της εργασιακής ικανοποίησης
  • Βελτίωση της συλλογικής σκέψης και της χρήσης της συλλογικής  ευφυΐας

Η λειτουργία του προγράμματος mini ΑλλάΖωβασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι η εταιρεία σας διαθέτει ήδη  όλο το ταλέντο που χρειάζεται.

Γιατί αυτό

Η Οργανωσιακή Μάθηση (OL) παρέχει μια νέα εταιρική κουλτούρα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποιαδήποτε πρόκληση σε όλο το εύρος των λειτουργιών  ενός οργανισμού – ανεξάρτητα από τον τομέα ή την αγορά στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται. Τα στελέχη σας αποκτώντας ικανότητες διαχείρησης της OL μέσω του προγράμματος mini ΑλλάΖω μπορούν να δημιουργήσουν μια τέτοια εταιρική κουλτούρα στον οργανισμό σας.

Γιατί εμάς

Η τεχνολογία των Ομάδων Πρακτικής “Οργανισμών Μάθησης” (LOPT) του προγράμματος αναπτύχθηκε δια μέσου μακροχρόνιας έρευνας του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και της SOL (Society of Organisational Learning) για την εμπορική χρήση της οποίας έχουν αδειοδοτηθεί επιλεγμένοι σύμβουλοι της SOL παγκοσμίως.