Εργαλεία Δράσης για Αλλαγή και Βιωσιμότητα
Σεμινάριο I “ Εφαρμογές Οργανωσιακής Μάθησης για Υψηλή Αποδοτικότητα”
Τι κάνουμε;

Το βιωματικό αυτό σεμινάριο παρέχει εργαλεία για σταδιακό μετασχηματισμό μέσω συνεχούς βελτίωσης και επίτευξης στόχων καθώς και τεχνογνωσίας αιχμής στην ενδυνάμωση των ανθρώπων. Καλλιεργώντας βασικές ηγετικές και μαθησιακές ικανότητες στα μέλη του οργανισμού επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές και προωθείται η ανάπτυξη και η εξέλιξή τους.

Περί τίνος πρόκειται;

Πρόκειται για τεχνικές που αξιοποιούν πλήρως το υφιστάμενο δυναμικό μας και αυτό της ομάδας μας ενώ παράλληλα παρέχουν ικανοποίηση από την εργασία και συνεπώς υψηλά επίπεδα δέσμευσης, υπευθυνότητας και αποδοτικότητας. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται ‘Εφαρμοσμένη Συστημική Σκέψη και Οργανωσιακή Μάθηση’ (‘Systems Thinking and Organizational Learning’), αναπτύχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο για την Οργανωσιακή Μάθηση του MIT (Massachusetts Institute of Technology)  και έχει εφαρμοστεί σε μερικούς από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Shell, NSA).

Γιατί εμάς

Οι τεχνικές που παρέχονται σε αυτό το σεμινάριο αναπτύχθηκαν δια μέσου μακροχρόνιας έρευνας του ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) πάνω στην οργανωσιακή μάθηση την δεκαετία του ’80. Οι σύμβουλοι της Fractality είναι οι πιο έμπειροι στην μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη, ηγέτες, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης, καθώς επίσης σε εκπαιδευτές (trainers) ή συμβούλους και κάθε έναν που ενδιαφέρεται να δημιουργεί και να ηγείται υπερ-αποδοτικών ομάδων που στοχεύουν σε αποτελέσματα τριών επιπέδων, δηλαδή να επιφέρουν όφελος για την επιχείρηση, τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους.

Τι θα επιτύχετε με αυτές τις τεχνικές;

Θα μπορείτε να επιτύχετε “περισσότερα με λιγότερα” κατά τα απαιτούμενα της εποχής ενώ παράλληλα να βιώσετε σε επίπεδο προσωπικό, ομαδικό και οργανωσιακό μία ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία εξέλιξης και αυτοπραγμάτωσης. Απλά παραδείγματα αποτελούν:

  • η ικανότητα καλύτερης κατανόησης και αποκωδικοποίησης των συγκυριών ώστε να επιτυγχάνεται σοφότερη πλοήγηση εν μέσω αυτών
  • η ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και ηγεσίας έργων και προγραμμάτων στρατηγικής ανάπτυξης με συμμετοχικές μεθόδους οι οποίες αναδεικνύουν και χρησιμοποιούν πλήρως το δυναμικό της ομάδας και της συλλογικής της ευφυΐας
  • η δυνατότητα για θεμελιώδεις λύσεις στα προβλήματα καθώς μπορούμε να βλέπουμε σφαιρικά όλες τις πτυχές ενός ζητήματος